People
Location: Home» People» Staff

Staff

Chair: Haifeng Yang

Department Committee Chair: Hongjun Shu

Vice Chairs: Lesong Cheng, Zhe Liu, Qingnan Meng, Yanjing Wang

Chair Assistants: Tianyue Wu,  Lin Li 

Office: Shaohua Li, Hongmei Xie, Yu Yang, Yan Zhang, Rui Duan, Luyang Miao, Fangyi Liu, Qian Xu, Zhuoqing Li, Shan Lin, Liu Fenglin, Liu Sihan, Tong Jing

TOP